This Day in History: 2018-01-04

Celebrating Birthdays Today:

–Shervondaline S. Sims, Amyr Davis, Angela Griffin.