This Day in History: 2018-06-06

Celebrating Birthdays Today:

–Rayshawn Jackson, Vickie Hollins, Tyisha Davis, Alvin Thomas, In Loving Memory of Chanel Celesteine, Todd Ricard, Jr., In Loving Memory of Orlander (Lil buddy) Johnson.